از جمله خصوصیاتی که برای نوع انسان تعریف شده و کمتر پیش آمده که مورد تردید یا نزاع قرار گرفته باشد، معنا طلبی و معنا خواهی است. انسان در جستجوی معناست و یا حتی برای زیستن محتاج به آن است. تفاوت در معناهای مختلفی که انسان های متفاوت برای زندگی خود قائل اند اصل معناخواه بودن انسان را زیر سوال نمی برد بلکه مهر تاییدی بر این ادعاست که همه نیازمند معنای زندگی هستیم.

 

دراین مطلب می خواهیم انواع بحران هایی را که انسان در طول زندگی با آنها برخورد می کند را بررسی کنیم . تمامی نوشته های ما از منابع بروز جهانی و مقالات معتبر انتخاب می شود فهرستی از منابع را در ذیل این نوشته مشاهده می کنید.  

برای خواندن ادامه مطلب به سایت روان حامی مراجعه کنید